Žádosti o informace

 • Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 18:00 – 20:00
středa 18:00 – 19:00

 • Telefonické podání: pevná linka – 491 512 650
 • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@trebesov.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Třebešov, Třebešov 47, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 18:00 – 20:00
středa 18:00 – 19:00

Telefonické podání: pevná linka – 491 512 650
Poštou na adresu Obecní úřad Třebešov, Třebešov 47, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Elektronicky na e-mail: obec@trebesov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou:
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena,
jaká konkrétní informace je požadována,
kdo žádost podává.


Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Třebešov, Třebešov 47, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

PoložkaSazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)dle skutečně vynaložených nákladů
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)dle skutečně vynaložených nákladů
paušál provozních nákladů (materiál, energie)dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Žádost o poskytování informací
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o odmitnutí žádosti o poskytnutí informace
Žádost o nahlédnutí do registru oznámení
Vzor licenční smlouvy

Výroční zpráva o poskytování informací

nejsou vloženy žádné dokumenty